با عنایت اهمیت استمرار فعالیتهای آموزشی ترویجی به عنوان پیش زمینه ایجاد تغییرات پایدار ترویجی در بهره برداران بخش کشاورزی، کانون یادگیری انار در باغ آقای علی اکبر قیصری به مساحت یک هکتار در شهرستان فردوس ایجاد شد.
این کانون یادگیری به عنوان یکی از روش های ترویجی موثر در انتقال تجارب تولیدکننده برتر انار استان و همچنین بستری برای انتقال یافته های نوین تحقیقاتی انار به فعالیت این حوزه می باشد. با توجه به شرایط خشکسالی درخرداد ماه سال جاری محلول پاشی با سولوپتاس و ریز مغذی انجام شد.