با عنایت به اهیمت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی و باتوجه به اجرای طرح تلنبار دو منظوره پرورش قارچ /نوغانداری خانم زینب صادقی شکیب در این شهرستان ،در مورخه 1400/1/7بازدید از مرحله ریسه دوانی قارچ در کارگاه مذکور صورت پذیرفت و میزان دما و رطوبت در فضای سالن و همچنین داخل کمپوست بررسی شد که خوشبختانه وضعیت مناسب بود

ضمنا با توجه به اولین تجربه خانم صادقی در خصوص پرورش قارچ ،با خانم مهندس دوست آبادی کارشناس قارچ در خصوص بازدید دوره ای از تلنبار مذکور هماهنگی لازم صورت پذیرفت که مورد موافقت نامبرده قرار گرفت