با عنایت به اهمیت نمونه برداری از خاک و انجام آزمایش خاک به منظور شناخت بهتر عناصر موجود در خاک و تعیین یک برنامه کودی اصولی و خروج از کودهی روتین و بر اساس عرف محلی ،کلاس آموزشی نحوه نمونه برداری از خاک راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 2/12/99 با حضور آقای مهندس جهانی نسب و خانم مهندس ارغا در محل سایت الگویی پسته برگزار شد
دراین جلسه تابع اصلی و تابعین فرعی سایت پسته و تعدادی از پسته کاران روستاهای کجه ،چاهنوو فردوس حضور داشتند و با نحوه نمونه برداری شامل عمق خاک ، تعداد چاله ، و مکان حفر چاله و.... آشنا شدند