با عنایت به اهمیت کودهی بر اساس آزمون خاک و با توجه به نقش موثر نمونه برداری صحیح و اصولی و علمی از خاک در جهت اخذ یک نتیجه منطق بر واقعیت از خاک باغ و همچنین لزوم آموزش تابعین اصلی سایت IPCM به عنوان لیدرهای روستاهای زیر پوشش طرح در تاریخ 99/11/7 نمونه برداری و آموزش به اعضا با حضور رئیس اداره ترویج و کارشناس مرکز حومه و مسئول زراعت و مسئول حفظ نباتات شهرستان برگزار شد و آموزش های لازم و نکات فنی به دو نفر تابع اصلی سایت آموزش داده شد.
برا ی نمونه برداری پس از حفر 5 چاله به عمق 90 ساتی متر از سه عمق مختلف نمونه خاک تهیه شد.