با توجه به موج جدید ریزش ملخ صحرایی از جنوب کشور و لزوم رصد و پایش این آفت توسط جوامع محلی همگام با کارشناسان بخش دولتی و خصوصی برای مبارزه به موقع و کارآمدتر و به تبع آن کاهش خسارت وارده به مزارع، باغات، مراتع و محیط زیست این مدیریت با محوریت خانم وطن خواه مسئول حفظ نباتات و اداره آموزش و ترویج، اقدام به طراحی، چاپ، توزیع گسترده پوستر ملخ صحرایی و نصب در مکان های عمومی  نمود تا در صورت مشاهده دستجات ملخ صحرایی قبل از ایجاد خسارت نسبت به کانون کوبی اقدام شود.