با عنایت به اجرای طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی و همت این مدیریت برای اخذ استاندارد حد مجاز آلاینده ها برای محصول زعفران و با توجه به نبود شماره استاندارد 5 رقمی برای حد مجاز آلاینده ها برای زعفران و به همت کارشناسی آموزش زنان روستایی استان، خانم فرحناز صداقت طالبی موفق به اخذ نشان استاندارد محصول زعفران برای اولین بار در حوزه زنان روستایی در استان خراسان جنوبی شد و طی مراسمی که با حضور مدیر جهاد کشاورزی و ارکان صندوق ها و خانم پناهی مشاور فرماندار فردوس برگزار شد نشان مذکور به نامبرده اعطا گردید.
در این مراسم حاضرین از سخنان خانم مهندس میرزایی در حوزه تولید محصول سالم، به صورت ویدئو کنفرانس نیز بهره لازم را بردند.