با عنایت به نقش موثر صندوق های اعتبارات خرد در ساماندهی فعالیت های زنان روستایی و اعطای وام های کم بهره برای بکارگیری در فعالیت های اشتغال زا و درآمدزا و اهمیت و نقش تاثیرگذار مشاغل خرد در سال جهش تولید و لزوم بررسی و پایش آن ها و پیرو بازدیدهای دوره ای از صندوق ها،  در روز سه شنبه مورخه 99/5/21 بازدید از فعالیت های زنان روستایی در روستاهای گستج، فتح آباد و بیدسکان انجام گرفت که خوشبختانه با وجود کم بودن مبلغ وام در مقایسه با تورم حاکم بر بازار تقریبا 95 درصد اعضا از کلیت صندوق های اعتبارات خرد و روند کار رضایت دارند.