بروسلوز يكي از مهمترين و شايع ترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات است. ميزان شيوع تب مالت یا بروسلوز در انسان مستقيم به شيوع بروسلوز در دامها بستگي دارد، از اين رو برای كنترل و جلوگيري از خسارات اقتصادي و مخاطرات بهداشتي اين بيماري، كنترل و يا ريشه كني آن در حيوانات اجتناب ناپذير است. بنابراین به منظور آشنایی روستائیان با این بیماری و در پی نامه مدیرکل محترم دامپزشکی، کلاس آموزشی راس ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 99/4/8 در محل روستای سرند و با حضور دکتر اسماعیلی دامپزشک شهرستان برگزار شد و 22 نفر از آموزش های ارائه شده بهره مند شدند.