با عنایت به اهمیت و لزوم رصد و پایش تابع اصلی سایت پسته فردوس و ارائه توصیه ای لازم به آقای میرزای قلی و باغ های تابعی بازدیدی در تاریخ 99/4/12 توسط خانم ارغا و آقای جهانی نسب از سایت پسته صورت گرفت و میزان حضور آفت خطرناک سن در باغ رصد شد و با توجه به مشاهده سن در باغ پسته از آقای میرزاقلی خواسته شد با استفاده از سموم کم خطر با سن مبارزه شود وبه نامبرده و واحدهای تابعی تاکید شد استفاده از سموم پر خطر و قوی بر علیه سن باعث طغیان شدید آفت پسیل در آخر فصل خواهد شد که لازم است همه پسته کاران و علی الخصوص واحدهای اصلی و تابعی سایت این مهم را رعایت کنند.