بر اسا س هماهنگی های قبلی و طبق روال نظارت بر جلسات و دفاتر مالی صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 98/9/24 جلسه ماهانه صندوق روستای مهوید با حضور رییس اداره آموزش و ترویج شهرستان فردوس، رییس شورای روستا و کارشناس مرکز باغستان تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور حدود 24 نفر اعضا در محل هیئت ابوالفضلی روستا ی مهوید با هدف نظارت بر روند اولین دوره وام دهی صندوق برگزار شد، ابتدا خانم مهندس ارغا رییس اداره ترویج شهرستان ضمن بیان اهداف تشکیل صندوق بر لزوم مصرف تسهیلات صندوق در راستای توانمند سازی و اشتغال زنان روستایی تاکید نمودند . سپس یکی از اعضای شورای روستا به بیان پتانسیل های تولید و نقاط ضعف و قوت جامعه روستایی مهوید پرداخت .
در ادامه نمایندگان صندوق مذکور بنا بر اولویت بندی طرح های اشتغالزا اولین دوره وام دهی صندوق مذکور را با پرداخت تسهیلات به پنج نفر از اعضا آغاز نمودند.