با توجه به شهرت شهرستان فردوس به عنوان قطب انار استان و سومین مرکز تولید انار در کشور و لزوم مبارزه با آفات برای تولید محصول بیشتر از لحاظ کمی و کیفی و با توجه به برگزاری دوره های آموزشی متعدد مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار، مدیریت جهاد کشاورزی فردوس به منظور بازآموزی دوباره انارکاران، دوره آموزشی تخصصی مبارزه با کرم گلوگاه انار را با حضور ارزشمند خانم مهندس امینی نسب معاون مدیریت حفظ نباتات و تعداد 10 نفر از مددکاران انارکار و 16 نفراز کشاورزان پیشرو و همکاران برگزار کرد تا ضمن اطلاع رسانی کامل در خصوص این آفت از طریق مددکاران و کشاورزان پیشرو، مبارزه همگانی و جدی با این آفت توسط همه مردم انجام شود و در پایان جلسه نیز تعدادی اره باغبانی بین حاضرین در جلسه قرعه کشی شد.