براساس برنامه ریزی بازدید های دوره ای صندوقهای زنان و به دعوت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برون راس ساعت 9 صبح روز بیست و ششم آذر ماه سال جاری با حضور در هیئت فاطمیه برون جلسه ماهیانه صندوق تشکیل گردید.
در این جلسه که با حضور 25 نفر از اعضائ صندوق مذکور تشکیل گردید کارشناس مرکز باغستان بر هدف توانمند سازی زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی تاکید نمود. در ادامه در فضایی دوستانه با زنان روستایی به بحث و تبادل نظر پیرامون نیازهای آموزشی و توانمندی های آنان و نیز پتانسیل های نهان و آشکار اشتغال در روستا پرداختند. در نهایت نماینده صندوق پس انداز های ماهیانه را دریافت کرده و نیز به یکی از اعضائ نیز تسهیلات پرداخت نمود سپس دفاتر حساب و چند نمونه از دفترچه پس انداز اعضاء مورد بررسی قرار گرفته و تذکرات و رهنمود های لازم به نمایندگان و منشی صندوق ارایه گردید.جلسه مذکور در ساعت 11 و 30 دقیقه با ذکر صلواتی جهت سلامتی اقا امام زمان پایان یافت.