در مورخ 98/9/2 با دعوت اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی، جلسه آموزشی کارشناسان جدید که در موضوع ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت داده های کشاورزی مشغول به کار شده اند، با حضور کارشناسان جدید و تدریس توسط  آقای مهدی روشن کارشناس مروج فعال در پهنه بندی در محل دفتر ترویج برگزار گردید. در این جلسه نحوه ثبت اطلاعات اختصاصی در سامانه از قبیل ثبت اطلاعات بهره بردار، ثبت تولیدات قطعی محصولات زراعی و باغی، ثبت اطلاعات گلخانه، آبزی پروری، سبزی و صیفی و سایر موارد سامانه توضیح داده شد. ضمنا تاکید گردید در اسرع وقت ثبت اطلاعات در پهنه های جدید با توجه به آموزش انجام گرفته صورت پذیرد.