در مورخ 98/8/27 با حضور 30 نفر از زعفرانکاران شهرستان، کلاس آموزشی نگین و خشک کردن زعفران با استفاده از قابلیت دستگاه هوشمند در شهرستان فردوس برگزار گردید. این کلاس  با حضور زعفرانکاران در محل  مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید و توضیحات مفصلی در خصوص ارزش افزوده زعفران با اجرای عملیات فراوری زعفران در خصوص نگین کردن وخشک کردن جهت حاضرین در کلاس ارایه شد. ضمنا با توجه به استقبال زعفرانکاران از دستگاه هوشمند پیشنهاد شد در شهرستان یکدستگاه خریداری و در اختیار زعفرانکاران قرار گیرد.