در مورخ 98/8/30 با حضور کارشناسان موضوعی بخش های زراعی، باغی، طرح و برنامه، آب و خاک و مسئول مرکز خدمات کشاورزی در جلسه ای که در دفتر مدیر محترم جهاد کشاورزی و با دعوت اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید ، پس از بحث و بررسی موارد مربوط  به سامانه پهنه بندی و نحوه ثبت تولیدات قطعی محصولات زراعی و باغی ، بر رصد ثبت اطلاعات کارشناسان مروج در سامانه پهنه بندی تاکید گردید