به مناسبت روز جهانی خاک، با حضور تعدادی از بهره برداران در محل روستای چاهنو، موتور پمپ آقای سید جعفر موسوی، کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی با تدریس آقای مهندس رنجی ریاست اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و سرکار خانم غزاله اسد پور کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این کارگاه مهمترین روشهای کم خاکورزی و کشاورزی حفاظتی و آشنایی با ادوات کشاورزی مطرح و مورد استقبال بهره برداران قرار گرفت.