بر اساس بازدید های میدانی انجام شده در سطح مزارع  جو منطقه و انتخاب مزرعه مذکور به عنوان کاندید استانی، پس از برنامه ریزی صورت گرفته و با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان و با حضور کارشناسان مدیریت زراعت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه،  صبح روز های شنبه مورخ 98/4/1 و یکشنبه مورخه 98/4/2 کیل گیری با حضور نامبردگان و کارشناسان شهرستان فردوس از مزرعه جو اقای علی خالقی مقدم واقع در چاه خالقی مقدم  شهرستان فردوس انجام شد.
هدف از این کار انتخاب برترین تولید کننده جو در شهرستان و استان و نمایش میزان تولید بالای مزارع جو  به کشاورزان و ترغیب آنان برای مدیریت هرچه بهتر منابع و افزایش تولید محصول در واحد سطح می باشد.