جلسه روز مزرعه زعفران با حضور 23 نفر از زعفرانکاران روستای مهوید شهرستان فردوس در تاریخ 1400/11/5برگزار گردید.در این برنامه بر اهیمت محلولپاشی مزارع زعفران در دو مرحله و تقویت پیازهای دختری و همچنین روش های مبارزه با موش و کنه زعفران و اهمیت تولید محصول سالم  تاکید شد.