برنامه روز مزرعه با حضور آقای دکتر رضایی دبیرکل انجمن پسته ایران  در محل چاه موتور آقای خالقی شهرستان فردوس در تاریخ 1400/10/22  با حضور 73 نفر از پسته کاران برگزار گردید. در این دوره آموزشی پسته کاران به صورت عملی با بررسی و تفسیر  پروفیل خاک و هرس  پسته آشناشدند.