برگزاری روز مزرعه " مدیریت زمستانه مزارع زعفران " در محل اراضی زعفران یکی از زعفران کاران روستای سرند شهرستان فردوس با حضور زعفرانکاران روستا در تاریخ 1400/10/19 برگزار گردید.در این برنامه که کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی حضور داشتند در خصوص تاثیر تغذیه بر افزایش کمی و کیفی محصول و محلولپاشی مزارع برای تقویت پیازهای دختری در ماه های دی و بهمن تاکید شد.