برگزاری ادروی جهادی شهید نجفی در تاریخ 1400/9/4 با محوریت هم اندیشی در خصوص مدیریت واحدهای دامی در شرایط بحرانی خشکسالی با حضور آقای مهندس جهانی نسب رئیس اداره عشایر شهرستان و آقای مهندس عطاحسینی مسئول تولیدات گیاهی در محل دامداری آقای میرزاقلی از روستای کجه شهرستان فردوس - در این جلسه پس از استماع نقطه نظرا ت دامداران یا به عبارت ساده تر درددل دامداران ،هم اندیشی در خصوص خروج از این بحران صورت پذیرفت و برنامه های حمایتی دولت در این خصوص که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد شرح داده شد