روز مزرعه پسته با موضوع اثرات تغذیه پس از برداشت در افزایش عملکرد و کنترل آفات در مورخه 1400/7/29در اراضی باغی موتور پمپ علی آباد شهرستان فردوس برگزار شد. در این جلسه پس از  پرسش  و پاسخ  و بررسی و ارائه اقدامات موثر در تغذیه، کارشناسان و پسته کاران از 2 باغ  با مدیریت  قوی و ضعیف بازدید و مقایسه شرایط رشدی و ظاهری صورت گرفت.  در باغی که از دستور العمل ها استفاده نشده بود خسارت پسیل به حدی بود که علاوه بر حضور نسل های متعدد آفت پسیل ،شکرک زیادی در پای درخت دیده می شد.