برگزاری ۲ دوره FFS اصول مدیریت کاشت غلات در چاه موتورهای روستای انارستانک فردوس در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱
( برای ترغیب کشاورزان به کاشت گندم در سال جاری آموزش به روش مدرسه در مزرعه و چهره به چهره کارسازتر است )