برگزاری کلاس آموزشی اصول مدیریت کاشت غلات با محوریت ضدعفونی بذور ، بذرمال ، و بیمه محصولات روسالی چاهنو فردوس در تاریخ 1400/7/11