در تاریخ 1400/7/1  پیرو هماهنگی های قبلی از باغ آقای احمد بلقیسی  کاندید برای احراز رتبه تولید کننده برتر پسته در سطح استان از شهرستان فردوس واقع در چاه شماره 12 منابع طبیعی روستای کجه با همراهی کارشناسان محترم اداره آموزش و ترویج و باغبانی شهرستان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید و عملیات کیل گیری  از باغ بر اساس دستورالعمل های ستاد شناسایی،انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر انجام شد.