برگزاری کارگاه اموزش حوله بافی ویژه اعضاء صندوق های اعتباری خرد زنان روستائی مودبارویکرد تحکیم بنیان خانواده ومبارزه بامعضلات اجتماعی

اولین جلسه توجیهی کلاس آموزش حوله بافی بارویکرداشتغال خانگی وتحکیم بنیان خانواده ومبارزه بابدترین معضلات اجتماعی (بیکاری ،اعتیادو.....) درمحل خانه برک مود باهمکاری معاونت صنایع دستی شهرستان سربیشه ومربیگری سرکارخانم شه آبادی ازاعضای کانون جوانان روستایی بخش وعضوصندوق اعتبارات خردزنان کارآفرین مود و هماهنگ شده با اداره ترویج و اموزش کشاورزی شهرستان آغاز گردید .این دوره آموزشی تاپایان تیرماه ادامه خواهدداشت و12نفرازبانوان روستایی متقاضی شهرمود حوله بافی را آموزش خواهنددید . باتوجه به هماهنگی سرکارخانم همت پورمدیر عامل صندوق اعتباری خرد زنان روستایی مود با فنی و حرفه ای شهرستان درپایان دوره ازفراگیران آزمون بعمل آمده وقبول شدگان گواهینامه فنی حرفه ای دریافت خواهندکرد.