در مورخ ۱۴۰۰.۴.۵ همکاران محترم مرکز تحقیقات آقایان ،محمد رضا میرزایی، دبیر محققان معین استان و عضو هیات علمی و آقای هادی محمودی محقق معین و محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی و سرکارخانم حسینی محقق معین پهنه شهرستان سربیشه از فعالیتهای مروجین پهنه شهرستان و کلکسیون عناب بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید مسائل ومشکلات در بحث بیماریهای درختان عناب توسط خانم کهنسال کارشناس حفظ نباتات شهرستان مطرح گردیده و نمونه برداری از درختان صورت گرفت و همچنین خانم بابایی سرپرست اداره هماهنگی ترویج گزارش کلی از عملکرد مروجین ومسائل ومشکلات موجود در پهنه را به محققین معین ارائه نمودند.