دردومین روز ازهفته قوه قضائیه امروز یکشنبه مورخ 1400/4/6 نشست آموزشی تحت عنوان (دیگران رادرست قضاوت کنیم )درمحل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود
باحضور20نفرازبانوان عضوصندوق اعتبارات خردزنان روستائی کارآفرین مود بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارگردیددراین نشست شرکت کنندگان از رهنمودهای سرکارخانم همت پور مدیر عامل صندوق دراین خصوص بهره مند شدند.