جلسه درخصوص پرداخت زکات باعنایت به نزدیک شدن فصل برداشت گندم شهرستان باحضور مدیر جهادکشاورزی شهرستان وامام جمعه محترم شهرستان سربیشه ودبیر ستاد زکات شهرستان وسایر مسئولین وکشاورزان ودامداران پیشرودرپرداخت زکات برگزارگردید.

درابتدامدیر جهاد کشاورزی به بیان اهمیت پرداخت زکات پرداختند وگزارشی از برگزاری کلاس های ترویجی وآموزشی درخصوص زکات برای کشاورزان منطقه توسط مروجین ارایه نمودند.
درادامه امام جمعه محترم شهرستان سربیشه بیان داشتند: زکات از موضوعات مهم دراسلام می باشدکه اولین کسی که مامور برای زکات فرستادند پبامبرگرامی اسلام بودندکه بخش مهمی از آن برای فقرابود.که صدقه واجب محسوب میگردد.ایشان پیشنهاددادند همایش زکات رابرای ترویج فرهنگ زکات برای کشاورزان ودامداران سطح شهرستان برگزارگردد.وپرداخت زکات توسط کارشناسان جهاد درسطح منطقه ترویج گردد.
درانتها جلسه حاج آقای الماس وش دبیرستادزکات شهرستان اشاره نمودند که عایدات زکات از هرمنطقه درهمان منطقه برای محرومان همانجا هزینه می گردد.