کشت پنبه مزرعه الگویی با حضور معاون اداره بهبود تولیدات گیاهی جناب اقای مهندس رمضانی و رییس مرکز مود جناب اقای مهندس امیرآبادی زاده باعنایت به ارزش اقتصادی بالای پنبه وجهت آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان پنبه کار شهرستان سربیشه بااصول کاشت پنبه کارگاه آموزشی باعنوان اصول کاشت پنبه برگزار گردید.لازم به ذکراست در سال زراعی جاری با هدف مقایسه ارقام زودرس و متوسط رس پنبه چهار رقم پنبه خرداد، خورشید، ساجدی و ورامین در سطح یک هکتار در قالب مزرعه مقایسه ارقام در چاه رزمندگان بخش مود شهرستان سربیشه کشت گردید.