با توجه به لزوم افزایش اشتغالزایی بانوان روستایی جهت کمک به درآمد خانوار و اقتصاد جامعه و ظرفیت بالای صندوق های خرد زنان روستائی  دراین زمینه،  پروژه ملی خرید، پرورش بزکرکی و تولید کرک  با همکاری  اداره ترویج استان و شهرستان اجرا وتعداد ۱۹ راس بز و ۱۹ راس بزغاله کرکی در بین تعداد ۱۹ نفر از اعضا صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری روستای بشگز بخش مود  توزیع گردید. با عنایت به اینکه یکی از پتانسیل‌های با ارزش منطقه وجود بز کرکی بومی خراسان جنوبی می باشد و به لحاظ آشنایی روستائیان و عشایر با پرورش این نژاد امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا فراهم خواهد گردید. امید است با پرورش بز کرکی و افزایش تولید کرک  باعث رونق برک بافی در منطقه گردد.