برگزاری روزمزرعه برداشت پنبه مزرعه مقایسه ارقام پنبه درمورخ 21/07/99 در محل چاه رزمندگان با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور پنبه کاران راس ساعت 11 صبح با حضور رئیس مرکز جهادکشاورزی مود جناب آقای مهندس امیرآبادیزاده، کارشناس ترویج مرکز آقای مهدی رضایی ( مروجین پهنه ) و کشاورز مجری طرح آقای غلامرضا عرب آغاز شد دراین جلسه آقای مهندس امیرآبادیزاده نکاتی درمورد خصوصیات ارقام مزرعه پنبه شامل ارقام خورشید،خرداد،کاشمر وورامین بیان داشته ودر ادامه آقای غلامرضا عرب در خصوص نحو اجرا طرح ومزایای آن توضیحات کاملی را ارائه نمودند. کشاورزان ضمن برداشت پنبه با خصوصیات واجزای عملکردی ارقام مختلف از جمله تعداد بوته در هکتار،تعداد غوزه در بوته ومتوسط وزن هر غوزه در جریان عملیات کیل گیری مزرعه قرارگرفته و به مقایسه ارقام پرداختند.
روز مزرعه ساعت 12:30 با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد خاتمه یافت.