جلسه توجیهی بررسی مسائل سوخت تراکتورداران مختاران درمورخ  99/07/21 با رعایت پروتکل های  بهداشتی در محل چاه رزمندگان راس ساعت 9 صبح با حضور تراکتورداران ، کارشناس  مکانیزاسیون مدیریت سربیشه آقای دکتر مشایخی راد ورئیس مرکز جهادکشاورزی مود  آقای مهندس امیرآبادی زاده وکارشناس ترویج مرکز آقای مهدی رضایی (مروجین پهنه) آغاز شد دراین جلسه ابتدا آقای دکترمشایخی راد مسایل توجیهی سوخت شامل سهمیه بندی سوخت ومشکلات مرتبط با شرکت پخش فرآورده های نفتی ولزوم داشتن دفاترعملکرد جهت عدالت در توزیع سوخت را جهت جامعه هدف (تراکتورداران مختاران) بیان نمودند و جلسه در ساعت 10 صبح به پایان رسید.