کارگاه آماده سازی زمین و کاشت غلات پاییزه درمورخ 99/07/21 در محل چاه رزمندگان راس ساعت 10 صبح ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های  بهداشتی با حضور کشاورزان، رئیس مرکز جهادکشاورزی مود جناب آقای مهندس امیرآبادی زاده وکارشناس ترویج مرکز آقای مهدی رضایی (مروجین پهنه) آغاز شد دراین جلسه آقای رضایی پیرامون مسائل کاشت غلات شامل استفاده از بذور اصلاح شده وضدعفونی بذور خودمصرف وآماده سازی به موقع اراضی وکاشت مکانیزه واستفاده از کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک نکاتی راارائه داده و در ادامه فصلنامه های ترویجی در این خصوص توزیع گردید و پس از پاسخگویی به مشکلات کشاورزان جلسه در ساعت 11 به پایان رسید.