این جلسات در تاریخ های 99/7/14 و 99/7/16 با هماهنگی و همکاری مروجین پهنه و واحدهای تخصصی ویژه دارندگان ادوات کشاورزی برگزار گردید . 15 نفر در بخش مرکزی و 30 نفر در بخش درح شرکت نمودند. در این جلسه مشکلات موجود بررسی گردید و رییس اداره مکانیزاسیون متذکر شدن که تائید و تحویل سوخت براساس عملکرد دستگاهها صورت خواهد پذیرفت و نحوه ثبت نام در سامانه سوخت توضیح داده شد.