کلاس های آموزشی شناسایی آفات و بیماری های باغات علی الخصوص زرشک ، آشنایی با سیستم های آبیاری کم فشار وارائه دستورالعمل  تایید سوخت تراکتورداران  درمورخ 99/07/12  با حضور جمعی از کشاورزان و تراکتورداران  ساعت 8 صبح در محوطه باز مرکز جهاد کشاورزی مود با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید . در ابتدا جناب آقای دکتر مشایخی  با عنایت به شروع فصل کاشت محصولات زراعی و کمبود سوخت،  دستورالعمل تایید سهمیه سوخت را ارائه نمودند و سپس جناب آقای مهندس رضایی مباحث آشنایی با بیماری ها و آفات باغی  علی الخصوص زرشک ، و خانم دکتر زراعتکار مباحث مربوط به آشنایی سیستم های آبیاری تحت فشار  را ارائه نمودند و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و جلسه در ساعت 11:30 به پایان رسید.