کارگاه آموزشی معرفی ارقام و ضد عفونی بذور غلات در مورخ  99/07/07  توسط جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در بخش مرکزی چاه شهید شهپر ساعت 8:30 صبح با حضور جمعی از کشاورزان و سرکار خانم کهن سال به عنوان مدرس و سرکار خانم بابایی سرپرست اداره  ترویج شهرستان  برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی مباحث کامل معرفی ارقام مختلف غلات و لزوم استفاده از ارقام مقاوم و سازگار با منطقه ارائه  و همچنین بر اهمیت  ضد عفونی بذور تاکید گردید . در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد و ساعت 11 کارگاه به پایان رسید . سپس از باغات پسته چاه بازدید و نکات فنی ارائه گردید.