کارگاه فرآوری زیتون جهت اعضاء صندوق های اعتباری خرد زنان روستائی و عشایری مورخ 99/6/27 با همکاری مرکز درح و شرکت سهامی زراعی خوشاب برگزار گردید. در این کارگاه 64 نفر شرکت نمودند که با آموزش و ایجاد ارتباط بین اعضاء صندوق های خرد زنان روستائی وعشایری و زیتونکاران بخش، تمامی صندوق های بخش در بحث فرآوری زیتون فعال شدند و سبب افزایش اشتغال و رونق تولید در منطقه گردید.