با توجه به مقاومت درخت زیتون به شرایط آب و هوایی منطقه درح و کشت این درخت در این منطقه، جهت تشویق باغداران و کشاورزان در راستای توسعه باغات زیتون و هم افزایش درآمد کشاورزان، با کمک از ظرفیت بانوان و توانمند سازی زنان روستایی کارگاه آموزش فرآوری زیتون در ساعت 12:30 با حضور تعدادی از بانوان و اعضا صندوق خرد زنان در محل برگزاری جلسات صندوق خرد اعتباری زنان روستایی درح  تشکیل  گردید  که این دوره با حضور کارشناس  مروج  پهنه و مدرس  خانم جلالی مراحل فرآوری زیتون و تهیه زیتون شور آموزشات لازم ارائه گردید و در پایان سوالات و مشکلات بانوان در این خصوص  پاسخ داده شد.