با توجه به احتمال خسارت کنه تار عنکبوتی و بروز پژمردگی ورتیسلیومی در مزارع پنبه، نظارت مستمر مروجین شهرستان  بر مزارع آغاز گردید. در پژمردگی ورتیسلیومی آلودگی از ریشه و طوقه شروع و موجب خشکاندن بوته ها می شود. در این مورد باید از آبیاری زیاد خودداری گردد. در هردو خسارت نباید کود اوره زیاد مصرف شود چون باعث افزایش خسارت می شود.