به همت اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان جناب آقای مهندس زجاجی و پیگیری های مروجین محترم در پهنه های تولیدی، پیش بینی می شود 5/3 تن عسل از 1202 کلنی زنبور عسل شهرستان سربیشه برداشت خواهد شد. عسل این شهرستان حاصل شهد گیاهان دارویی منطقه است و عسل تولیدی خاصیت دارویی منحصر به فردی دارد که در کل کشوراز بازار پسندی مطلوبی برخوردار است.
در همین راستا جهت افزایش تولید و ارتقای سطح دانش زنبورداران مروجین پهنه ها با نظارت اداره امور دام جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به آموزش انفرادی زنبورداران، توزیع شکر رایگان و توزیع شکر یارانه ای طی دو مرحله جهت زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل و افزایش تولید 40 درصدی عسل استحصالی نموده است. در این شهرستان آقای محسنی نیک که 18 سال به پرورش زنبور مشغول می باشد توانسته با دانش خود 4 اختراع در خصوص خوراک زنبور به ثبت برساند که گواهی ثبت اختراع دارد.