دوره تخصصی آموزشی پرورش و بیماری های طیور (مرغ بومی، شترمرغ) در تاریخ های ۱۲،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ تیر ماه ۹۹ توسط جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه باهمکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شبکه دامپزشکی شهرستان دربخش مود و مرکزی برگزار گردید. در این دوره تخصصی آموزشی در خصوص پرورش و بیماری ها تغذیه و تاسیسات شتر مرغ، آشنایی با تاریخ پرورش، رفتارشناسی، فیزیک و آناتومی شترمرغ، تغذیه شترمرغ در سنین و دوره‌های مختلف رشد، شناخت پرنده سالم از بیمار و آشنایی با بیماری‌های رایج آن در دوره‌های مختلف پرورش تأسیسات و ساخت‌های موردنیاز برای مزرعه پرواربندی و مادر، هزینه‌های آن‌ها بر اساس تعداد پرورش توجیه اقتصادی مزرعه پرواربندی و مولد و مقادیر موردنیاز سرمایه‌گذاری با توجه به بررسی خطرات و فرصت‌های پرورش شترمرغ و همچنین آموزش پرورش و بیماری های مرغ بومی جایگاه و تجهیزات پرورش مرغ بومی اقدامات اولیه جهت ورود پولت ها به سالن مدیریت پرورش و تغذیه عوامل موثر بر رشد، کنترل نور در سالن پرورش بیماری های متابولیسم و تغذیه ای مرغ بومی نکاتی ارائه شد.