پرورش ماهی تیلاپیا برای اولین باردر مزرعه آقای کاظم کلنگی خواه از شهرستان سربیشه آغاز گردید این شهرستان دارای 17 باب استخر دومنظوره ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی فعال به مساحت 38350 مترمربع با تولید 9/89 تن ماهی گرم آبی و 3 تن ماهی سردآبی در سال بوده که زمینه اشتغال30 نفر را فراهم آورده است. پرورش ماهی تیلاپیا برای اولین بار در شهرستان سربیشه آغاز و در استخری به مساحت 2025 متر مربع با تعداد 8000 قطعه بچه ماهی تمام نر تیلاپیا به صورت رایگان توسط جهاد کشاورزی توزیع گردید.
تیلا پیا جزو ماهیان گرمابی بوده و در مزارع کشورهای مختلف با اقلیم گرمسیری و نیمه گرمسیری پرورش داده می شود. ماهی تیلاپیا به مانند ماهی کپور، ماهی ایده آلی برای پرورش می باشد. جیره غذایی آن تغذیه مستقیم بوسیله جلبک ها، مواد پوسیده و پلانکتون ها می باشد. این ماهی در برابر بیماری ها مقاوم بوده و دارای رشد سریع و دارای استعداد تراکم پذیری بوده و در تغییرات کیفیت از آب شیرین تا لب شور قابلیت رشد دارد. دوره پرورش از 120 تا 180 روز بوده و دمای مطلوب جهت پرورش 27 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد. گونه پرورشي تيلاپيا در ايران، تيلاپياي نيل و صرفا ماهي تمام نر مجاز به پرورش در مزارع تجاري مي باشد .با توجه به اینکه ماهی تیلاپیا را با روش های متراکم و با استفاده از مکانیزاسیون تا 200 قطعه در متر مربع می توان پرورش داد. پیش بینی میگردد از این تعداد ماهی تیلاپیای رها سازی شده حدود 4 تن ماهی برداشت شود.
- جهت ارائه رایگان بچه ماهی تیلاپیا، داشتن مجوز فعالیت پرورش ماهی تیلاپیا مورد نیاز می باشد.