کمیته فنی معرفی و پیشنهاد نمونه های استانی و ملی شهرستان مورخ 99/04/08 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی، روسای ادارات تابعه و مسئولین واحدهای تخصصی شهرستان برگزار گردید. در ابتدا مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان بر اهمیت معرفی و تقدیر از نمونه های برتر تاکید نمودند. سپس صورتجلسه کمیته فنی سازمان توسط اداره ترویج خدمت حضار قرائت گردید و در ادامه لیست نمونه های استانی و ملی توسط اعضاء پیشنهاد و مقرر نسبت به تکمیل نمودن فرم های ارزشیابی و تهیه مستندات توسط واحدهای مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرد و جهت جمع بندی به اداره ترویج ارسال گردد. در نهایت هر کدام از ادارات تابعه گزارش اجمالی از عملکرد سال 98 خود را ارایه نمودند.
جلسه در ساعت 14 با ذکر صلوات خاتمه یافت.