کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در کانون های گرد و غبار مورخ  99/3/19 ساعت 8 صبح روز دوشنبه  ویژه کشاورزان (12نفر شرکت کننده) با تدریس جناب آقای دکتر مشایخی راد و سرکار خانم مهندس جمیله رهی در حسینیه چاه رزمندگان به صورت نظری و در چاههای ماژانی  و اسلام آباد به صورت عملی برگزارگردید و پس از ارائه نکات فنی در خصوص کشاورزی حفاظتی و راههای کم خاکورزی و کشت مستقیم  جهت کنترل پدیده گرد و غبار در منطقه، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و در نهایت قرارداد اجرای پروژه کشاورزی حفاظتی بین طرفین به امضاء رسید و جلسه در ساعت 12ظهر به اتمام رسید.