در مورخ 99/3/13 کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع (( کشاورزی پایدار)) ، مدرس جناب آقای مهندس نوری مدیر عامل شرکت صحرا شرق کیمیا، مشاور کشت زعفران در افغانستان و قزاقستان ویژه بهره برداران بخش کشاورزی برگزار شد . در این کارگاه بر لزوم پایداری و حفاظت از خاک در استفاده مناسب و متناسب از کودها تاکید نمودند و کشاورزان را به استفاده از کودهای بیولوژیک جایگزین کود های شیمیایی  ترغیب و تشویق نمودند .