با توجه به اهمیت مقوله توسعه پایدار بخش کشاورزی، ثبات و افزایش عملکرد محصولات زراعی در دراز مدت و همچنین لزوم مقابله با فرسایش بادی خاک و جلوگیری از گسترش کانون های گرد وغبار و اثرات مخرب زیست محیطی، کشاورزی حفاظتی به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مفید در این خصوص مطرح می گردد، لذا با توجه به وجود کانون های گرد وغبار در این منطقه، این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اصول کشاورزی حفاظتی برای کشاورزان محترم منطقه در روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 ساعت 9 صبح در مرکز جهاد کشاورزی درح و همچنین بازدید از مزارع کشت شده حفاظتی منتخب منطقه نمود. در این کارگاه پس از تلاوت کلام ا... و جناب آقای مروتی رییس محترم مرکز ضمن خیر مقدم بر لزوم اجرای کشاورزی حفاظتی تاکید نمودند سپس آقای مهندس رنجی رئیس اداره امورفناوری های مکانیزه کشاورزی استان نکات فنی کم خاک ورزی را بصورت پاور ارائه و به دنبال آن خانم اسدپور کارشناس زراعت استان سایر نکات زراعی را بیان نمودند و در پایان جلسه بازدید از مزارع کشت شده کشاورزی حفاظتی بعمل آمد و جلسه در ساعت 11:30 پایان یافت. امید است با برگزاری این کارگاه آموزشی در پناه ایزد منان، جهت پیشبرد اهداف سازمانی گامی موثر برداشته شده باشد.