کشت مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام گندم (PVS) در سطح 3250 مترمربع در روستای نازدشت شهرستان سربیشه انجام گرفت. در این طرح 5 رقم گندم ارگ، افق، بم ، برزگرو سیستان ، جهت مقایسه ارقام از نظر عملکرد با یکسان گرفتن سایر پارامترها نظیر میزان بذر، حاصلخیزی خاک ، میزان و نحوه آبیاری ، میزان کود و...مورد کشت قرار گرفت.
 روستای نازدشت سربیشه با اقلیمی گرم و خشک و دارا بودن سطح قابل توجهی از کشت گندم و جو شهرستان سربیشه منطقه ای مناسب جهت احداث مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام گندم ، در راستای ترویج ارقام مناسب گندم و معرفی ارقام جدید به کشاورزان ، در شرایط اقلیمی و مزرعه ای این شهرستان به شمار می رود.