پیش بینی می شود امسال 10تن عسل از 1171 کلنی زنبور عسل شهرستان سربیشه برداشت شود.
عسل این شهرستان حاصل شهد گیاهان دارویی منطقه است و عسل تولیدی خاصیت دارویی منحصر به فردی دارد که در کل کشوراز بازار پسندی مطلوبی برخوردار است.
در همین راستا جهت  افزایش تولید و ارتقای سطح دانش زنبورداران، اداره امور دام جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به  آموزش انفرادی زنبورداران، توزیع 1480 کیلوگرم خمیر غذایی آپی پاستا  بین زنبورداران، توزیع 1050 کیلو گرم شکر رایگان  و توزیع5 تن شکر یارانه ای  طی دو مرحله جهت زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل و افزایش تولید 40 درصدی عسل استحصالی نموده است.