برگزاری روز مزرعه " اهمیت کشت دانه های روغنی (گلرنگ ) "  در محل چاه سیاوش خواجه محمدی بخش درح شهرستان سربیشه  - 1401/2/27

این برنامه آموزشی با حضور مدیر زراعت سازمان، معاون زراعت استان ، مدیر جهاد کشاورزی سربیشه، بخشدار درح، مرکز جهاد کشاورزی طبس مسینا، مراکز جهاد کشاورزی مود ودرح ، مسئول تولیدات گیاهی و اداره ترویج سربیشه و۲۰ نفر از  کشاورزان پیشرو بخش مود و درح برگزار گردید. ضمن تاکید بر اهمیت دانه های روغنی و تناوب زراعی، بر اهمیت کشت گلرنگ با توجه به سازگاری بودن این گیاه با منطقه تأکید گردید.